<a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer">Please download Flash Player!</a>

 

 

Adatkezelési szabályzat valamint Szolgáltatási és Igénybevételi feltételek

 

1.    HATÁLY

Crown International Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-561638; székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 31.; adószám: 10795752-2-42; telefonszám: 06-1/402-0185; e-mail: sales@omicronweld.hu), mint tulajdonosa, üzemeltetője és adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen dokumentummal tájékoztatja az érintetteket a www.omicronweld.com internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) folytatott adatkezelési gyakorlatáról.

Felhasználó: az Adatkezelő által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Szolgáltatási Feltételekben szabályozottakat. A Felhasználó az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Honlap üzemeltetője az Adatkezelő.

Honlap: jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, az Adatkezelő által, a Szolgáltató javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Honlap. Az Adatkezelő Honlapját a jelen Szolgáltatási Feltételekben foglaltak megtartásával bárki szabadon böngészheti, így különösen www.omicronweld.com, a www.crowninternational.hu és a www.cloos.hu honlapokat és ezek valamennyi aloldalát. A Szolgáltató, azonban egyes honlapok, illetve a honlapokról elérhető szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

2.    IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI

•    Bárki használhat az Adatkezelő oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 5. pontban meghatározott feltételeket;
•    Tilos frame keretrendszer készítése a Honlap tartalma köré;
•    Tilos az Adatkezelővel való kapcsolat valótlan feltüntetése;
•    Nem tehet közzé valótlan információt az Adatkezelő termékeiről vagy szolgáltatásairól;
•    Az Adatkezelő logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges;
•    Tilos az ízléstelen, sértő tartalom.

3.    ADATKEZELÉS:

REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

Amennyiben valamely Honlap vagy az arról elérhető szolgáltatás látogatása regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztrációs Adatlap kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti ezen Szolgáltatási feltételeket és egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint a Felhasználó személyes és céges adatait kezelje.

A Felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elismeri, hogy a fenti hozzájárulást előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tette meg. Jelen Szolgáltatási Feltételek ismeretében a Felhasználó eldöntheti, hogy a regisztrációhoz kötelező adatokon túl mely adatait adja meg az Adatkezelő részére a Honlapon. Egyúttal adatai megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót a személyes adatai jelen Szolgáltatási Feltételek szerint történő felhasználására. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatása minden esetben önkéntes.

A Felhasználó köteles: a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan; a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az Adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését. Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a Felhasználónak a honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Szolgáltatási Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezéseit.

A Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez, így hírlevél igénylése, kapcsolat felvételének céljából és üzenetküldés okán a felhasználónak személyes adatokat kell megadnia, melyek a következők:

Hírlevél igénylése esetén: vezetéknév*, keresztnév*, e-mail cím*, cég név*, telefonszám. Ezen adatok közül a *-al jelölt adatok megadása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a felhasználó a hírlevelet megkaphassa.

Kapcsolatfelvétel esetén: vezetéknév*, keresztnév*, cég név*, telefonszám, e-mail cím*, érdeklődés tárgya*, egyéb információ. Ezen adatok közül a *-al jelölt adatok megadása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a felhasználó a kért információt megkaphassa.

Kérdése van? Írjon nekünk! funkció esetén: vezetéknév*, keresztnév*, cég név*, telefonszám, e-mail cím*, üzenet*. Ezen adatok közül a *-al jelölt adatok megadása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a felhasználó a kért információt megkaphassa.

A fentiekben megjelölt adatok megadása a felhasználó önkéntes elhatározásán alapszik. Amennyiben a felhasználó a fent megjelölt adatokat megadja, úgy azokra az Adatkezelő adatkezelése kiterjed.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő az adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Amennyiben a felhasználó a fenti adatait nem kívánja megadni, úgy hírlevél igénylése, érdeklődése eredménytelen maradhat.

A felhasználói adatok önkéntes megadásával a felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a felhasználó adatait a jogszabályoknak és jelen szabályzatnak megfelelően kezelje, valamint ahhoz is, hogy az Adatkezelő a felhasználó megadott elérhetőségeire célzott ajánlatokat, hírleveleket juttasson el, azokkal őt megkeresse.

Az adatkezelés célja a felhasználóval történő kapcsolattartás, részére direkt marketing jellegű, vagy konkrét ajánlatok küldése, hírlevél küldése, piackutatás, piacelemzés készítése, illetve esetlegesen egyéb olyan célok, amelyet az adatkérés előtt a felhasználó kifejezetten és önkéntesen jóváhagy.

A felhasználó jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti és elismeri, hogy az általa megadott adatok a saját, a valóságnak mindenben megfelelő adatai.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bárminemű előzetes figyelmeztetés nélkül, folyamatosan ellenőrizze a Honlapon, illetve az adatbázisában a felhasználók által megadott adatokat. Amennyiben ennek során arra vonatkozó adat vagy gyanú merül fel, hogy a megadott adatok valótlanok, vagy, hogy az adatokkal visszaéltek, továbbá ha a megadott adatok félrevezetőek, jogsértőek, úgy az Adatkezelőnek kizárólagos jogában áll azokat törölni, s a hírlevél, illetve ajánlat megküldését megtagadni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatok valóságtartalmának, félrevezető, vagy jogsértő jellegének megítélésében kizárólag az Adatkezelő véleménye az irányadó. Ugyancsak az Adatkezelő jogában áll az e bekezdésben foglalt intézkedések megtétele, amennyiben a felhasználó bármely más személy adatával visszaél a Honlap használata során, vagy a Honlapon olyan adatot ad meg, amely sérti jelen szabályzat rendelkezéseit, illetve bármely más személy jogait, törvényes érdekeit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem áll jogában semminemű anyagi, vagyoni, kártérítési követelést támasztani az Adatkezelővel szemben a Honlap használatával, a kiküldött hírlevelekkel, információkkal, ajánlatokkal kapcsolatban. A felhasználó részére kiküldött hírlevelek, információk, ajánlatok tartalma pusztán tájékoztató jellegű, azok nem minősülnek kötelező érvényűnek.

Az Adatkezelő fenntartja magának a Honlappal, és az azon található minden tartalommal kapcsolatos, más személyt meg nem illető valamennyi szerzői és egyéb jogot, még abban az esetben is, ha az adott jogról jelen szabályzat külön nem rendelkezik.

Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért, illetve a mindezekkel kapcsolatos esetleges követelésekért teljes mértékben kizárja a felelősségét, ezekért felelősséget semmilyen módon, és mértékben sem vállal.

A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy korlátozás nélkül helyt áll az Adatkezelő helyett minden olyan követeléssel szemben, illetve mentesíti őt azok alól, amelyeket amiatt támasztanak az Adatkezelővel szemben, hogy a felhasználó bármely személy jogait megsértette vagy veszélyeztette az Adatkezelő szolgáltatásának felhasználásával, vagy amelyek egyébként a Honlapnak a felhasználó által történt használatából fakadnak. Ezen helytállási (kártérítési, kártalanítási), megtérítési felelősség – nem kizárólagosan – kiterjed minden kárra, költségre, beleértve az igényérvényesítés, illetve az azzal szembeni védekezés költségeit, az eljárási díjakat, illetékeket, perköltségeket, ügyvédi, szakértői díjakat is. Az e pontban meghatározott esetleges követelésekről, eljárásokról az Adatkezelő írásban értesíti a felhasználót.

Az Adatkezelő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap használatát bármely személytől, indokolás nélkül megtagadja.

Az Adatkezelő a felhasználó adatait biztonságos szerveren tárolja, harmadik fél részére nem továbbítja kivéve a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező eseteket (pl. bíróság), s azokat nem hozza semmilyen módon nyilvánosságra.

Az adatkezelés az adatoknak a felhasználó általi megadásától és elküldésétől azok törléséig tart. A felhasználó bármikor jogosult adatainak törlését, vagy adatainak helyesbítését kérni postai úton, vagy a sales@omicronweld.hu  e-mail címre küldött levél révén. Ugyanezen elérhetőségeken jogosult a felhasználó letiltani a részére megküldendő hírleveleket, egyéb megkereséseket.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az internetes keresőoldalak által a felhasználó adataival kapcsolatban esetlegesen tárolt adatok kezelésének időtartamára, módjára az Adatkezelőnek semmilyen módon nincs ráhatása. A Honlap – egy, vagy akár több – olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók / partnerek oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az ilyen jellegű kéréseket a sales@omicronweld.hu  e-mail címre kell megküldeni.

Az adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; ha az érintett kéri; ha  az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; ha azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

A felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: 1/391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az Adatkezelő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a jövőre nézve egyoldalúan és korlátlanul módosítsa, és a módosítást a Honlapon közzétegye, ily módon értesítve arról a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó az adatkezelési szabályzat módosítását követően bármely módon használatba veszi a Honlapot, úgy ezáltal  magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított szabályzatot.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadók, amely jogszabály aktuális tartalmáról a felhasználó a következő linken tájékozódhat: http://njt.hu.

4.    SÜTIK:

A Honlap használata során ún. sütik (cookies) segítségével adatok kerülnek gyűjtésre és elemezésre a weboldal használatával kapcsolatban, ideértve a felhasználók domain neveit, a látogatási számokat, a látogatott aloldalakat és az oldalon eltöltött időt. A süti kis mennyiségű adat, amelyet webszerver a felhasználó böngészőjéhez továbbít. A felhasználó eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütik használatát böngészője egyedi beállításai segítségével. A sütik engedélyezése egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a Honlap használatát.

Minden böngésző eltérő módon működik, ezért a süti beállítások változtatásához javasolt elolvasni a felhasználó által használt böngésző program „Help” /Súgó/ menüjének vonatkozó részét (vagy mobil telefon, táblagép használati útmutatóját).

A felhasználó böngészője megfelelő beállításával letilthatja a sütik használatát, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem fogja tudni megjeleníteni a Honlap valamennyi funkcióját, így tehát javasolt a sütiket bekapcsolni.

Bővebb információk a sütikről általában: aboutcookies.org (Az oldal tartalmáért a CROWN International Kft. nem vállal felelősséget, arra semmilyen ráhatása nincs.)

5.    A TARTALOM ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Az Adatkezelő Honlapjának arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja az Adatkezelő, ezért kizárólag az Adatkezelő jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz az Adatkezelő előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. Az Adatkezelő a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 94. §) és büntetőjogi (Btk. 329/A. §) következményei lehetnek.

6.    AZ ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE

Az Adatkezelő a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon az Adatkezelőtől független változtatás is történhet – felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épsége érdekében. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az Adatkezelő nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye. Az Adatkezelő a saját Honlapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő nem felelős a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

7. A SZOLGÁLTATÓI HONLAP BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

•    nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
•    tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
•    tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spam”-melése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]);
•    nem megengedett nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

8. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK, JOGVITÁK

A jelen Igénybevételi Feltételeket elkészítésénél az Adatkezelő a vonatkozó magyar jogszabályok szerint járt el, és az itt nem szabályozott kérdések tekintetében is a magyar jogszabályok az irányadók. A jelen Igénybevételi Feltételek alkalmazásából eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.